แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน 

แผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558)   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) 
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2555)       
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551 - 2554)       

 

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน 

แผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
ปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
  2562 ดาวน์โหลด   2562 ดาวน์โหลด
  2561 ดาวน์โหลด   2561 ดาวน์โหลด
  2560 ดาวน์โหลด   2560 ดาวน์โหลด
  2559 ดาวน์โหลด   2559 ดาวน์โหลด
  2558 ดาวน์โหลด    2558 ดาวน์โหลด
  2557 ดาวน์โหลด   2557 ดาวน์โหลด
  2556 ดาวน์โหลด   2556 ดาวน์โหลด
  2555 ดาวน์โหลด   2555 ดาวน์โหลด
  2553 ดาวน์โหลด   2553 ดาวน์โหลด

 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สป.