กันยายน62 

 ตารางเปรียบเทียบ
 

ที่มา :  สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร   สำนักงานสถิติแห่งชาติ