ติดต่อกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ที่อยู่ : สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2232-1462-4, 0-2232-1467
โทรสาร : สำหรับประชาชนติดต่อ 0-2247-2282
  : สำหรับหน่วยงานราชการติดต่อ 0 -2247-5380
สายด่วน : 1506 กด 5
เว็บไซต์ : http://www.mol.go.th
สำนักงานแรงงานจังหวัด
 
กรมการจัดหางาน
ที่อยู่ กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2247-9423, 0-2248-4743
สายด่วน : 1506 กด 2 และ 1694 ศูนย์มิตรไมตรี
เว็บไซต์ : http://www.doe.go.th/
   
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ที่อยู่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 10 ชั้น กระทรวงเเรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-1707
สายด่วน : 1506 กด 4
เว็บไซต์ : http://www.dsd.go.th/
   
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ที่อยู่ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 022454310-4
สายด่วน : 1506 กด 3 และ 1546 สายด่วนแรงงาน
เว็บไซต์ : http://www.labour.go.th/
   
สำนักงานประกันสังคม
ที่อยู่ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  - หากมีข้อสงสัยในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ประกันตน ติดต่อที่ e-mail: helpdesk@sso.go.th
  - หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานประกันสังคม ติดต่อที่ e-mail: info@sso.go.th
สายด่วน : 1506 กด 1 
เว็บไซต์ : http://www.sso.go.th/