ประกาศกรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยไปฝึกงานญี่ปุ่น สมัครฟรี ! ตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม –6กันยายน 2559

 

           กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japanตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี สมัครฟรีตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม –6 กันยายน 2559

           ายอารักษ์  พรหมณี  อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการ IM Japanตำแหน่งคนงานทั่วไประยะเวลา 1 ปี หรือ 3 ปี โดย IM Japan จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพ – โตเกียว – กรุงเทพ)และตลอดระยะเวลาการฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าจ้างตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือเดือนแรก เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยน หรือประมาณ 27,600 บาท และ IM Japanจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำให้ ส่วนเดือนที่ 2 – เดือนที่ 12 หรือเดือนที่ 36 ตามระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด ผู้ฝึกปฏิบัติงานรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสาธารณูปโภค และค่าประกันสังคม รวมทั้งค่าภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 1 ปี หรือ 3 ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และรับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 200,000 เยน หรือประมาณ 69,000 บาท เมื่อครบ1 ปี และ 600,000 เยน หรือประมาณ 207,000 บาท เมื่อครบ 3 ปี

           คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 20 - 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชาความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร พ้นภาระการรับราชการทหาร ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติทางร่างกาย ไม่เคยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่าประเภท Technical lntern หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น 

           หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครสอบคัดเลือก รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหารใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าสุขภาพแข็งแรงสายตาปกติและตาไม่บอดสี ประวัติส่วนตัวใบผ่านงาน (ถ้ามี)

           นายอารักษ์ฯ กล่าวต่อว่า ผู้สนใจติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม–6 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694