ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

แนวคิดหลัก

“Advancing Partnership for Sustainability” 
หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ตราสัญลักษณ์ คลิกดาวน์โหลด


เว็บไซต์กลางอาเซียน  https://www.asean2019.go.th/th 


แบนเนอร์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://drive.google.com/open?id=1C5smm6S5lOG3RA71bH3wlemIgvgq7htX


วีดิทัศน์การรับมอบการเป็นประธานอาเซียน

ASEAN CHAIRMANSHIP HANDOVER

 

   
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558    
เอกสารประกอบการบรรยาย
       
  แนวทางการดำเนินงาน ความท้าทาย โอกาสและบทบาทของกระทรวงแรงงาน  
       
   รายงานการศึกษา  
  โครงการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)  
     คำนำ บทสรุปผู้บริหาร สารบัญรายงาน  
     บทที่ 1 บทนำ  
     บทที่ 2 กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา  
     บทที่ 3 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC)  
     บทที่ 4 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประชาคมอาเซียนกับสหภาพยุโรป  
     บทที่ 5 นโยบาย และมาตรการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
     บทที่ 6 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนและประเทศไทย  
     บทที่ 7 กฎระเบียบและขัน้ ตอนการนาเข้าแรงงานของประเทศในกลุ่มอาเซียน  
     บทที่ 8 ข้อตกลงยอมรับร่วมในเรื่องคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs)  
     บทที่ 9 แนวทางการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
     บทที่ 10 สรุปและข้อเสนอแนะ  
     เอกสารอ้างอิง  
     ภาคผนวก  
     
    ผลกระทบต่อแรงงานในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยนายสิงหเดช ชูอำนาจ
     การพัฒนาบทบาทสตรี 2555 กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
     
   การสัมมนาการเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายของแรงงานสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Preparation for Flow of Labor in the ASEAN Community)
  300 บาท วิกฤติ โอกาส แรงงานไทย โดยดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ
  การเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดย ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
  การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อุกฤษฏ์ มูสิกพันธุ์
  ไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผ่านพบ ปลั่งประยูร
     
       แผ่นพับเกี่ยวกับอาเซียน  
 
   

 

   
การเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแ­รงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน   
   
สารคดีชุด "แรงงานไทยไปอาซียน" (ตอนที่ 1 - 4)  สารคดีชุด "แรงงานไทยไปอาซียน" (ตอนที่ 4 - 8)
   
   

 

   

ลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียน 

 
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ 
ส่วนพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชนและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อาเซียน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
องค์ความรู้ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช  
ASEANIAN