รวมลิงค์ระบบสารสนเทศกระทรวงแรงงาน

  

 ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน

ระบบงานสารบรรณ    

ระบบงานสารบรรณ

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์    

ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์

ระบบตรวจราชการ    

ระบบตรวจราชการ

ระบบแรงงานไทยในต่างประเทศ    

ระบบร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ระบบติดตามและประเมินผลกระทรวงแรงงาน    

ระบบติดตามและประเมินผลกระทรวงแรงงาน

ระบบสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม    

ระบบสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม

ระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    

ระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบข้อมูลแผนพัฒนากำลังคน    

ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

ระบบ GFMIS (Intranet Loader)    

ระบบ GFMIS ( Intranet Loader )

ระบบ GFMIS (Report)

   

ระบบ GFMIS ( Report )

ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร     

 ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

     

 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

    ระบบบริหารการจัดการความรู้ Knowledge Management
     

แบบรายงานบัณฑิตแรงงานออนไลน์

     

แบบบันทึกข้อมูลยานพาหนะและพนักงานขับรถยนต์

     

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     

ระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (ใหม่)

     

ระบบฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ (เดิม)

     

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

     

ศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานฯ

     

สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ

     

ระบบติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงแรงงาน