ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563