ก.แรงงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันที่: 
11 ธันวาคม 2019

          วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องวิภาวดี V.2 ชั้น 4 โรงแรมปริ้นตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ การปฏิบัติงานที่หลายมิติ ซักซ้อมความเข้าใน แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน

 

 

------------------------------------------------

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ – ข่าว 

11 ธันวาคม 2562