รมว.แรงงาน ต้อนรับทูตสิงคโปร์ หารือข้อราชการด้านแรงงาน

วันที่: 
12 ธันวาคม 2019

          วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายเควิน ฉ็อก (Mr.Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะ  ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน ด้านสถานการณ์แรงงานไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่ทำงานในภาคการก่อสร้างและอู่ต่อเรือ ซ่อมเรือ โดยคนงานไร้ฝีมือจะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันไม่ต่ำกว่าวันละ ๒๓ เหรียญสิงคโปร์ ส่วนคนงานระดับช่างฝีมือได้รับค่าจ้างวันละ ๓๕–๕๐ เหรียญสิงคโปร์ บางบริษัทจะมีงานทำล่วงเวลา แต่ไม่สามารถถือเป็นรายได้หลักที่คนงานไทยจะยึดเป็นเป้าหมายหารายได้เสริม เนื่องจากสิงคโปร์มีกฎเกณฑ์ควบคุมเวลาทำงานในเขตเมืองเพื่อมิให้มีเสียงรบกวนยามดึก แรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาย ทำงานในสาขาอาชีพงานพื้นฐาน เช่น คนงานทั่วไป กรรมกรหรือคนทำงานหนัก และทำงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ เช่น ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก ช่างไม้แบบ เป็นต้น สถิติแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานในสิงคโปร์ในปี ๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๓๘๔ คน 

 

 

          สำหรับสถิติคนต่างด้าวสัญชาติสิงคโปร์ที่ทำงานในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๗ คน แบ่งเป็น คนต่างด้าวซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองซึ่งมิใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรือการเดินทางผ่านราชอาณาจักร (มาตรา ๕๙ ประเภททั่วไป) จำนวน ๑,๕๖๕ คน และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม หรือกฎหมายอื่น (มาตรา ๖๒ ส่งเสริมการลงทุน) จำนวน ๕๗๒ คน

 

++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒