กฎหมายแรงงาน

กฎหมาย TH EN
legal icon พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon กฏกระทรวง กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้อนรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 Download law
legal icon พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 Download law
legal icon ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฯ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 47 ดาวน์โหลดกฎหมาย Download law
legal icon ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ ๒๖๔/๒๕๕๑ เรื่อง มอบหมายอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการใช้มาตรการกักเรือประมงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดกฎหมาย
legal icon ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ( ฉบับที่ ๒ )พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดกฎหมาย